Вие сте тук

гл. ас. д-р Румяна Борисова Чуклева

 

Кабинет: 2407 

Тел.: +359 32 659754 

e-mail: chukleva@tu-plovdiv.bg 

1984 – магистър по Хидравлика и пневматика, Технически университет - София;  

2007 - Информатика и информационни технологии, Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски”; 

2012 – Доктор в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.Професионално направление:4.5. Математика. Докторска програма: 01.01.13 – Математическо моделиране и приложенияна математиката.