Вие сте тук

Научна дейност

Основната научна дейност на катедрата се води в няколко основни направления по които са организирани научни групи

Списък на публикациите на катедрата

Списък на цитиранията на публикации на катедрата

Семинар на докторантите XII.2016, XII.2017, II.2019

Публикации на катедрата 2014-2017