доц. д-р инж. Атанас Костадинов

Кабинет: 1226 

Тел.: 659 726 

e-mail: kostadat@tu-plovdiv.bg


Образование:  

1993 – магистър-инженер по електроника, ВМЕИ – Габрово;  

2006 – доктор по електроника, ТУ-София. Научна специалност „Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)”,шифър 02.20.08,  

тема „Проектиране на вградени микропроцесорни системи за контрол на физични величини с приложение на езиците UML и VHDL”. 

Водени дисциплини: Цифрова и микропроцесорна техника, Тестиране и диагностика на компютърни системи, Проектиране на свръхголеми интегрални схеми. 

Научни интереси: Проектиране и тестване на цифрови и микропроцесорни устройства и системи. 

Езици: Български, Английски и Руски