Обработка на изображения и компютърна графика

Ръководител:
доц. д-р Петя Павлова

Групата се занимава с обучение в направлението на студентите от специалности Компютърни системи и технологии – Факултет електроника и автоматика и Полиграфия – Факултет машиностроене и уредостроене в ТУ София, филиал Пловдив. Обучението се води по дисциплини: “Компютърна графика”, “Компютърно зрение” и “Предпечатни процеси” ч. 2, където са обхванати направления по синтез на компютърни изображения, реализация на виртуална реалност, анализ и обработка на реални изображения с цел разпознаване на образи и подготовка за печат, пренос на изображения между различни периферни устройства в полиграфията. През 2011 за целите на обучението и работата по проекти е създадена лаборатория по “Компютърно зрение”, комплектована с компютри, сървър за база данни от изображения, камери, компютърна периферия, измервателна апаратура . Научната и приложна работа е насочена към областите на индустриален контрол, зрение на роботи, обработка на изображения в астрономията и медицинска диагностика.

Защитени дипломни работи в направлението:

Бакалаври:

2007: Десислава Соколова, КСТ,“2D анимация – симулация на осветяване при различни климатични условия”
2007: Наджие Бекир, КСТ, “Демонстрационен модел на слънчевата система”
2008: Цветелина Тоткова, КСТ, “ Web базирана информационна система за електронен каталог – графичен приложен интерфейс”
2008: Виолета Велчева, КСТ, “Програмна реализация на метод за генериране на триизмерен графичен модел на протеинова молекула”
2008: Елена Гайдаджиева, КСТ, “Компютърен лего конструктор”
2008: Николай Караджов, КСТ, “Създаване на PLUG-IN за AutoCAD 2006 изчисляващ жилищни апартаментни табла”
2009: Мария Копринска, КСТ, “Визуализация на органи в анатомията”
2009: Цветелина Рускова, КСТ, “Разработване на алгоритъм за разбиване на изображение на несъвпадащи съставни елементи (пъзел) ”
2009: Благовеста Кръстенова, КСТ,“Програмен продукт за демонстрация на основните действия върху обекти в компютърната графика”
2009: Марияна Шишкова, КСТ, “Разработване на програма за симулиране на осветяване на обекти с изкуствени светлинни източници”
2009: Басри Топгюл, КСТ, “Графичен модел на протеин”
2010: Нина Стоилова, КСТ, “3D модел на обект по реално изображение”
2010: Вера Кабурова, КСТ, “3D ЛОГО”
2010: Катерина Иванова,КСТ, “Моделиране на атмосферни явления – торнадо”
2010: Милена Кукова, КСТ, “Моделиране на 3d обекти: моделиране на съставните части на пчела”

Магистри:

2007: Анета Крушовска , КСТ, “ Проектиране на приложение за обработка на изображения в BMP и GIF графични файлови формати”
2008: Елена Дунчева, КСТ, “Оценка на движение в серия изображения на слънчевата корона“
2009: Емил Велев, КСТ, “Програма за вграждане на воден знак в изображение”
2009: Валентина Фезова, КСТ, “Търсене на изображения в база данни””
2011: Димитър Димитров, КСТ, “Сегментация на структури в пигментирани кожни лезии на базата на компютърни изображения”

Учебни пособия

• Павлова П., “Цифрова обработка на изображения (учебно пособие)”, Фондация физика, инженерство и медицина XXI, Пловдив 2006, издание на хартия – ISBN 954-9807-33-9; електронно издание – http://marvil-books.com/main/kartoteka.html раздел “Наука”

Участие в проекти в направлението

• Договор с фонда “Научни изследвания” към МОНТ, МУ-16-ИН/93 “Изследване на възможностите за приложение на техническо зрение в биомедицинските анализи”, 1994 г. – в колектив от ТУ- филиал Пловдив.
• Договор с ИПФ – БАН , Пловдив: “Разработване на система за анализ на фотографския запис от система за автоматична регистрация на полета на базата на компютърни изображения” – 1998 г .
• Договор НЗ 419/94 ”Спектрално радиометрично изследване на облачността и влагосъдържанието на атмосферата”, етап 1 – 1996; етап 2 – 1997; етап 3 – 1998. В колектив от ИЕ БАН, лаборатория по “Оптична радиометрия”.
• Научно – изследователски договор с фирма “Sony”, ТУ филиал Пловдив съвместно с Босфорския уноверситет в Истанбул, за “Разработване на програмно осигуряване и участие в международната лига по футбол за четирикраки роботи” . Sony Legged Robot League and RoboCup , Сиатъл, САЩ 2001.
• Научно – изследователски договор с фирма ”Sony”, ТУ филиал Пловдив съвместно с Босфорския уноверситет в Истанбул, за “Разработване на програмно осигуряване и участие в участие в международната лига по футбол за четирикраки роботи”. Sony Legged Robot League and RoboCup, Фукуока , Япония 2002 .
• Договор с ИИнфТехн. БАН – фирма “Оптикс”- АД, Панагюрище: “ Разработване на система за автоматизиран контрол към “Уред за децентровка и слепване” , София,2002.
• Научно – изследователски договор с между ТУ филиал Пловдив и Босфорския уноверситет в Истанбул, за “Разработване на програмно осигуряване и участие в международната лига по футбол за четирикраки роботи” – Sony Legged Robot League and RoboCup, Падоа, Италия, 2003.
• Договор ТН 1523/05 с НСНИ, МОН – “ Влияние на атмосферната турбулентност Върху количествените показатели на: – лазерни комуникационни системи с открити преносни среди; оптичните локационни и радиометрични системи за екомониторинг; системи за изследване на оптичните изображения на природни ( вкл. космични) обекти, 2005-2007. В колектив от ИЕ БАН, ТУ София, ТУ София филиал Пловдив, И-т Астрономия БАН
• Project number 14 of Joint Research Project for scientific cooperation between Hungarian Academy of Sciences and Bulgarian Academy of Sciences “Color and Light in Multimedia, new Light Sources as LED’s , machine vision of robotics and analyse of color stability of different colors on small and large areas colors using in Environment and for Color Quality in Industry”, 2007-2009
• Договор CVP01/0006 с НСНИ, МОН “Национален център по биомедицинска фотоника”, 2009-2010, В колектив с р-л проф. дфн Л.Аврамов
• 091ни064/17. “Разработване на система за контрол и оценка на качеството на компютърни изображения”, 2009, ТУ София
• 102ни083-19. “Управление на безпилотен хеликоптер чрез визуална обратна връзка при кацане или висене над наземен обект”, 2010-2011, ТУ София

Публикации в направлението

Монографии

 • book edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser. Chromatic Monitoring of Complex Conditions, Taylor and Francis (CRC Press), 2008, ISBN 978-1-58488-988-5
 • book edited by Mandi Murph. Melanoma in the Clinic – Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra), 2011, InTech Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-571-6

Публикации в международни списания

 • Pavlova P., Kr.Cyrrilov, I. Moumdjiev. “Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images”, “Computerized Medical Imaging and Graphics”, Vol.20, No. 5, pp. 357 -364, 1996. Impact factor – 0.582
 • Pavlova P. , E. Borisova, L. Avramov, El. Petkova, P. Troyanova. Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra. Laser Physics, 2010, Vol. 20, No. 3, pp 596-603

Публикации в български списания

 • Павлова П., И. Генкова. “Програмен пакет за предварителна обработка на изображения”.” Електротехника и Електроника”,брой 11-12, 1998, стр.21-24.
 • Генкова И., П.Павлова, Б.Пачеджиева, В. Цанев. “Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости”. “Електротехника и Електроника”, брой 5-6, 2000 стр. 35-42.
 • Pavlova P. “Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count”. Доклади на БАН, том 54, No 1, 2001 стр. 33-38.
 • Krastev P., P. Pavlova, E. Milieva, N. Staikova, M. Mourdjeva, “Analysis of Digitalized Microscope Images: an Approach to Study ANA Fluorescence Patterns”. Clinical Application of Immunological Investigations”, Pleven VMI, Vol.1 N 2,2002 pp.12-17.
 • П.Павлова,. “Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали”. “Електротехника и електроника”, 2005 брой 1-2, стр. 76-80.
 • П.Павлова, К.Станева. “Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали”. “Електротехника и електроника”, 2005, брой 3-4, стр.34-37.
 • Павлова П. “Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения”. “Електротехника и електроника”, бр 7-8 2006 стр. 40-45
 • Павлова П. “Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации”. “Електротехника и електроника”, бр. 11-12 2006 стр. 29-33
 • Todorovska R, P. Pavlova, G.Todorov, S. Dimitrov. Light-enhanced chemical whitening of teeth” – “Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби” …–БАН НОВОСТИ бр.9 (37) год.IV, септември 2006
 • Павлова П., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения, Автоматика и информатика тематичен брой “Техническо зрение”, 2010, стр. 43-49
 • Павлова П., Хр. Христев, Ив. Атанасов, Д. Георгиев, Сп. Арнаудов, Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения, “Електротехника и електроника”, , N.5 2010, стр. 33-37

Доклади на международни конференции в чужбина и у нас

 • Pavlova P. “Pattern Recognition by Colour Parameters: Estimation of the Conditions for Computer Images Derivation”. 14 International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research” (SAER’ 2000), St. Konstantin (Varna), 18-20 Sept. 2000, Сборник доклади, т. Х, ISBN954-8329-22-0, стр. 119-123
 • Pavlova P., I. Moumdjiev. “Analysis of Chromaticity of Blood Smear Images with Variations in Chemical Staining”. 8-ма Национална конференция с международно участие “Биомедицинска физика и инженерство”, София, 12 – 14 Окт. 2000, Сборник доклади, стр. 100 – 104.
 • Pavlova P., E. Ferdinandov. “Application of the Affine Transformation in Colour Quality Assurance of the Computer Images”. Annual School. Lectures, issn 0861-0797, Vol. 22, No 1, Dec. 2000, pp. 49-55.
 • Shakev, N., J. Tombakov, I. Kalvatchev, H. Levent Akin, A. Topalov, P. Pavlova. “Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot”. 5th International Conference on Climbing and Walking Robots-CLAWAR’2002 Paris, France 2002, pp 264 – 268.
 • Akin, H.L., Pavlova, P., and Yildiz, O.T.: ‘‘‘Cerberus 2002’’ Robocup 2002: Robot Soccer World Cup VI’. 2002 Int. Robocup Symp. Preproceedings, Fukuoka, Japan, 2002, p. 448
 • Pavlova P., S. Karov, E. Milieva, S.P. Karov. “Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images”. 8-ма Национална конференция с международно участие ” Биомедицинска физика и инженерство”, София, 12 – 14 Окт. 2000, Сборник доклади, стр. 108-111.
 • Pavlova P., J. Tombakov, N. Shakev. “Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation”. VI Intern. Conf. “CompSysTech’2002” Sofia, 2002 pp. II.11-1 – II.11-5.
 • Pavlova P.E., I. Iliev, M.Y. Danov, E.T. Angelova. “Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light” 11th International Science conference “SOLAR-TERRESTRIAL INFLUENCES”,Sofia,2005, pp. 239-241.
 • Krezhova D.D., P. E. Pavlova, T. K. Yanev. “Remote sensing of natural objects by means of color transforms”, 11th International Science conference “SOLAR-TERRESTRIAL INFLUENCES”,Sofia, 2005, pp. 113-116 .
 • Pavlova P., E. Angelova. “Colorimetrical Problems in Colour Identification of Objects in Computer Images”. Workshop COST’529 WG4 “Colour Aspects for Light Sources”-“Colorimetry and it’s Applications in Industry and Environment”, Varna 2006. pp.41-45
 • Todorovska R., S. Dimitrov, P. Pavlova G.Todorov “Light-enhanced chemical whitening of teeth – new “in-vitro” investigations” XIV Международна школа по Квантова електроника “Лазерна физика и приложения”, Варна , септември 2006
 • Pavlova P., K. Koleva. “Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona”. VI Serbian – Bulgarian Astronomical Conference (VI SBIC), Belgrade, Serbia, May 2008 pp:247-256
 • Pavlova P., E. Duncheva, K. Koleva. Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona, VII Bulgarian -Serbian Astronomical Conference (VII SBIC), Chepelare,Bulgaria, May 2010
 • Borisova E., L. Avramov, P.Pavlova, E. Pavlova, P. Troyanova. Qualitative optical evaluation of malignancies related to cutaneous phototype. Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics VII, Proc. Of SPIE Vol. 7563, 2010, pp 75630X-1 – 75630X-8.
 • Pavlova P., E. Borisova, L. Avramov, El. Petkova, P. Troyanova. Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis. 20th International Laser Physics Workshop, (LPHYS’11) July, 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • K. Shiev, N. Shakev, A. Topalov, P. Pavlova. Real-time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-quadrotor Rotorcraft, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11 Oct. 2011, Sofia, Bulgaria, pp: B-169-B-172

Доклади на български конференции

 • Павлова П., Б. Пачеджиева, А. Топалов. “Изследване на цвета на небето по време на слънчевото затъмнение на 11 август 1999”. Доклад представен пред шеста национална конференция с международно участие по “Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия”, София, ноември 1999, Сборник доклади стр. 65-68.
 • Павлова П.”Компютърно зрение и колориметрия”. Национална конференция “Съвременни аспекти на колориметрията”, октомври 2005. CD.