Системи с изкуствен интелект

Ръководител:
доц. д-р Диляна Будакова

Състав преподаватели:

 • проф. Веселка Боева
 • гл.ас. Веселин Георгиев
 • гл.ас. Иванка Декова
 • гл.ас. Огнян Обретенов
 • гл.ас. Румяна Чуклева

Дипломирани студенти:

 • Стоил Пенев, Иван Големанов,
 • Емине Мюмюн, Ясен Тенев,
 • Мисли Караахмед, Костадин Неврокоплиев,
 • Петър Николов, Весела Менкова,
 • Севил Тезел, Кирил Панчов, Бедрие Тезел
 • Иванка Марковска, Лилия Мурджанова
 • Михаил Ганчев, Реджеп Карагьозлер

Настоящи студенти:

 • Трендафил Златев, Стоянка Цветкова,
 • Надежда Башова, Георги Пашев,
 • Ирина Димчева, Теодора Панайотова,
 • Диян Илиев, Димитър Гърневски,
 • Георги Гюров

Познавателните процеси и интелигентното поведение могат да се моделират и изследват като процес на символна обработка на информация със средствата на когнитивното моделиране. Този цялостен проблем, с който са се заели изследователи от цял свят се разделя на съвкупност от специфични подпроблеми в зависимост от характеристиките, които изследователите биха искали да притежават създаваните от тях интелигнетни системи. Нашата група отделя най-голямо значение на следните характеристики: дедукция, причинно-следствени разсъждения, решаване на проблеми; представяне на знания; процесинг на естествен език; социална интелигентност; емоционален компютинг; взаимодействие човек-компютър; обучение и самообучение в програмирането, възприятия – синтез и разпознаване на реч, разпознаване на лица и обекти и др.

Защитени дипломни работи в направлението:

1. Клиент-сървър игра, с помощта на която да се изследва въздействието на емоционалното поведение на РВА върху участниците.
2. Програма за контрол на курсора върху работния плот чрез прихващане на движението и сигналите подавани от работен обект пред обектива на локална уеб-камера.
3. Разработване на Web-базиран бутик за дрехи с манекени от РВА.
4. Реализация на играта „Не се сърди човече“ адаптирана за учене на думи от учебен речник.
5. ИВА-помощник в игра на покер.
6. ИВА, който събира и представя актуална информация за времето във всяка област на България.
7. ИВА, който помага на потребителите да подредят Ханойските кули.
8. ИВА, който помага на потребителите да научат думи на английски език.
9. РВА продавач-консултант в on-line компютърен магазин.
10. РВА, с помощта на който да се изследва работата на генетичен алгоритъм.
11. Изследване на потребностната компонента на думите от учебен електронен речник.
12. Програмна система за реализация на метода за обучение чрез анализ на разликите.
13. Web-базирана програмна система за събиране на асоциации с думи от електронен речник.
14. Web-базиран електронен речник за учене на думи на турски език.

15. Програмна система за избор на маршрут по критерии зададени от потребителя.

Участие в проекти в направлението

1. Програмна система за многоезиково обучение на хора и интелигентни виртуални агенти. Program system for multi-language teaching of people and intelligent virtual agents. TU-Sofia, 092ni067-17, Project NIS 2009-2010.

2.МОМН. Фонд “Научни изследвания”, Национален конкурс „Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика – 2011″, Научна монография на тема: “Интелигентни виртуални агенти”.

Публикации в направлението

1. BudakovaD.,Social Behavior investigation of Intelligent Virtual Agents, ITC 2012
2. Budakova Dilyana, IvanG. Iliev, Learning foreign languages through computer games, pp. 29-36, 2010, E+E, 7-8 брой,. ISSN: 0861-4717
3. Неврокоплиев K., Д. Будакова,Изследване влиянието на емоционални реалистични виртуални агенти в игра на покер, Автоматика и Информатика, 2книжка 2011, стр. 44-49, ISSN 0861-7562.
4. Budakova D. L. Dakovski, Social Behavior investigation of An Intelligent Virtual Agent with the help of typical working student’s life scenario modeling. ICAART 2012, Portugal, now printing
5. Nevrokopliev Kostadin, Dilyana Budakova, Investigation of the influence of the virtual lifelike agents within an interactive game, Computer Science 2011, Ohrid, Macedoniya, 2011, ISBN: 978-954-438-914-6. Budakova Dilyana, Behavior of Home Care Intelligent Virtual Agent with PRE-ThINK Architecture, pp.157-167, ICAART’2011, Rome, Italy, 2011, ISBN: 978-989-8425-41-6.
7. BudakovaDilyanaValkova, MariyanaIvanovaIlieva, LyudmilGeorgievDakovski, Collecting knowledge and learning languages with towers of knowledge game, ICAART’2010 Valencia, Spain, Volume 1, pp. 474-478, 22-24 January 2010, ISBN:978-989-674-021-4.
8.  Budakova Dilyana, Stoil Penev, Investigation of the emotional characteristics of the words form an electronic school-aid dictionary, pp. 129-134, CompSysTech’11, Vienna, Austria 2011, ACM ISBN: 978-1-4503-0917-2.
9. Budakova Dilyana, Lyudmil Dakovski, Collecting knowledge and learning languages playing two levels game. ComputerScience’ 2009, pp.321-326, partII, Sofia, Bulgaria, 2009, ISBN: 978-954-438-853-9
10. BudakovaDilyana, EmineMyumyun, MisliKaraahmed, How do you like Intelligent Virtual Agents, 17-18 June, CompSysTech’2010, Sofia, pp. 107-112, ACM ISBN: 978-1-4503-0243-2
11. BudakovaDilyana, LyudmilDakovski, Intelligent Information Systems And Intelligent Virtual Agents, European Polytechnical University of Pernik, 2011, приета за печат
12. BudakovaD., M. Ilieva, L. Dakovski, O. Obretenov, V. Georgiev. Program system for deriving and accumulating knowledge, International Conference Automatics and Informatics’09, Sofia,pp. I-57 до I-60, 2009г, ISSN:1313-1850.
13.Илиева Марияна, Диляна Будакова, Междудисциплинарни връзки в компютърно подпомогнатото езиково обучение, Шеста научна конференция “Мениджмънт и предприемачество”, Технически Университет – София, Филиал Пловдив, стр. 195-200, 6-7 ноември 2009г., ISSN:1313 9460.
14.Будакова Диляна, Игрите от програмната система за многоезиково обучение на хора и интелигентни виртуални агенти, TechSys’11, JournalofthetechnicaluniversityatPlovdiv, Bulgaria, FundamentalSciencesandapplications, volume 16, book 1, pp. 107-112, 2011, ISSN: 1310-8271.
15. Будакова Диляна, Изследване на потребностната компонента на думите от учебен електронен речник и нейното приложение, “Мениджмънт и предприемачество”, Технически Университет – София, Филиал Пловдив, 2010, ISSB:1313-9460.
16.Будакова Диляна, Марияна Илиева, Мария Кръстева, За думите и тяхната потребностна копмпонента, “Мениджмънт и предприемачество”, Технически Университет – София, Филиал Пловдив, 2010. ISSB: 1313-9460
17.Будакова Д., Марияна Илиева, Изследване на рационалната характеристика на думите от учебен електронен речник, Oсма научна конференция “Мениджмънт и предприемачество”, Технически Университет-София, Филиал Пловдив, октомври 2011, стр. 171-177, ISSB: 1313-9460.
18.Илиева Марияна, Диляна Будакова, Многоезичeн електронeн речник към учебника “Български език. Основен курс за чуждестранни студенти”. Multi-language electronic dictionary to “Bulgarian language. Basic course for foreign students”, Петанаучнаконференция, МениджмънтиПредприемачество, стр. 204, 30-31 октомври, Пловдив 2008г.стр. 204, 30-31 октомври, Пловдив 2008г. ISBN:978-954-9392-23-4.
19. Тенев Я., Диляна Будакова, Представяне на метеорологична информация в реално време с реалистичен виртуален агент, Списание “Автоматика и Информатика”, книжка 4/2010, стр. 56-60, ISSN: 0861-7562
20. Георгиев П., Д. Будакова, Изследване бързодействието на РСУБД при репликация на данни, Списание «Автоматика и Информатика» 2011 приета за печат.
21.BudakovaD., L. Dakovski, Computer model of emotional agents, Telematika, 1/2008, pp.29-44. 2008. ISSN: 1313-2350
22. Будакова Д., Една възможност за практическо приложение на операцията декартово произведение. Списание „Автоматика и Информатика“, книжка 2-3/2000, стр. 29-31, ISSN:0861-7562
23.BudakovaDilyana, LyudmilDakovski, Computer Model of Emotional Agents. LNAI 4133, 6thInternationalConference, IVA 2006, MarinaDelRey, CA, USA, August 2006, Proceedings, p.450. poster. SpringerVerlagBerlinHeidelberg, 2006y. ISBN: 3-540-37593-7.
24. Budakova D., Exploring evaluation of agent’s gesture expressions, 3-7.10.2011, pp. B-135-B-138, SAI’11, Sofia, Bulgaria, ISSN:1313-1850.
25. Будакова, Д., Блъфирането като интелигентно поведение. Моделиране на блъф – възможности и приложение. Международна конференция Автоматика и Информатика’2000, 24-26 октомври 2000г. Сборник доклади Том 2, София 2000г. Стр.96-99 ISBN 954-9641-20-1(т.2)
26. Иван Големанов, Диляна Будакова, Достъп до компютър посредством излъчващ цветни светлини обект, TechSys’11, JournalofthetechnicaluniversityatPlovdiv, Bulgaria, FundamentalSciencesandapplications, volume 16, book 1, pp. 187-190, 2011, ISSN 1310-8271, TechSys11
27. Shopova N., D. Budakova, L. Dakovski, Automation of the process of phenological observations in the system of NIMH, BAS, International Conference Automatics and Informatics’08, 1-4 October, Sofia, Bulgaria, VIII-5, 2008, 2008, ISSN:1313-1850.
28. BudakovaD., L. Dakovski, A Program System for Generalized Nets Models Constructing, CompSysTech’06, II.1-1 – II. 1-6.VelikoTarnovo,Bulgaria, 15-16 June.ISBN-10: 954-9641-46-5, ISBN-13: 978-954-9641-46-2
29. Budakova D., A Programming system for text analysis, International Conference Automatics and Informatics’2010, 3-7 october, I-289 – I-292, ISSN:1313-1850
30. Budakova D., L. Dakovski, Ontology-Based Examinational Student Work Retrieval., CompSysTech’08, II.8. Gabrovo, 12-13 June, 2008, ISBN: 978-954-9641-52-3.
31. Dilyana Budakova, L. Dakovski, A Programming system for Ontology Creation, International Conference Automatics and Informatics’2010, 3-7 october, I-293 – I-296, 2010, ISSN:1313-1850.
32. BudakovaD., L. Dakovski, A. Nalpantidou, E. Gesheva, V. Vachev. Relational approach towards the synchronization of head, lip and eye movements of an intelligent virtual agent reading a text with different tempo and different sound volume. International Conference Automatics and Informatics’ 07, 3-6 October, Sofia, Bulgaria, pp. VII-33 – VII-36. Vol. 1, 2007, ISSN:1313-1850.

33.Budakova D., L. Dakovski, Riva – an intelligent virtual agent – Reader, International Conference Automatics and Informatics’ 07, 3-6 October, Sofia, Bulgaria, pp. VII-37 – VII-40. Vol. 1, 2007, ISSN:1313-1850