Проекти

Във връзка с новата конкурсна сесия, 2020 на Фонд „Научни изследвания“, входящият номер на ТУ-София е No 100113/9 от 12.02.2020 г., който трябва да се посочва при подаване на проектни предложения.

Текущи

  • BG05M2OP001-1.002-0023-C01 Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Приключили