Публична защита на маг. инж. Милена Ангелова


Професионaлно направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Системи с изкуствен интелект
Професионaлно направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: Системи с изкуствен интелект
Катедра: Компютърни системи и технологии
Тема на дисертационния труд:„“Интелигентни подходи за профилиране, анализ и локализиране на експертиза от публично достъпни източници””
Дата на защита на дисертацията: 18.11.2020 от 13.00ч.
Място на защита на дисертацията: зала 4425 в ІV корпус на ТУ – София, филиал Пловдив