Учебна дейност


В момента катедрата провежда един курс за ОКС “Бакалавър” – “Компютърни системи и технологии”, както и един курс за ОКС “Магистър” със същото име. Паралелно с това катедрата провежда компютърно-ориентираните дисциплини на останалите специалности във филиала – Компютърни системи, Програмиране и използване на компютри, Експертни системи, Информатика, Програмиране на вградени системи, Миркопроцесорни системи, и други. 

Катедрата обучава и студенти в ОНС “Доктор” в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

ОКС “Бакалавър”

ОКС “Магистър”

ОНС Доктор

  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи
  • Системи с изкуствен интелект
  • Системно програмиране