Учебна дейност


В момента катедрата провежда един курс за ОКС “Бакалавър” – “Компютърни системи и технологии”, както и един курс за ОКС “Магистър” със същото име. Паралелно с това катедрата провежда компютърно-ориентираните дисциплини на останалите специалности във филиала – Компютърни системи, Програмиране и използване на компютри, Експертни системи, Информатика, Програмиране на вградени системи, Миркопроцесорни системи, и други. 

Катедрата обучава и студенти в ОНС “Доктор” в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

ОКС “Бакалавър”

ОКС “Магистър”


За повече информация относно бакалавърските и магистърските програми:
Канцелария на ФЕА
каб.: 4242 (гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №25)
тел.: (032) 659 564
e-mail: fea@tu-plovdiv.bg


ОНС Доктор

  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи
  • Системи с изкуствен интелект
  • Системно програмиране

За повече информация относно докторските програми:
гл. експерт Мария Драмова
каб.: 4426 (гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №25)
тел.: (032) 659 567
e-mail: mima@tu-plovdiv.bg