Дипломно проектиране ОКС Магистър

Дипломното проектиране започва третия семестър и включва две седмици преддипломна практика и десет седмици проектиране. Изборът на ръководител, провеждането ан преддипломната практика и дипломното проектиране, както и оформлението на дипломната работа и защитата и се извършват по предварително одобрен план за годината и правила, одобрени от факултета.

Правила за дипломно проектиране

Бланка за задание

Бланка на декларация за оригиналност

Бланка за заглавна страница