За катедрата

Катедра „Компютърни системи и технологии” е създадена през пролетта на 1993г. Обучението на студенти в областта на компютърна техника започва през 1985г., а през 1987г. е приет първия редовен випуск. През 1998 се въвежда тристепенното образование и през 2002 г. се дипломират първите бакалаври, а през 2003г. – първите магистри. 

Целта на специалността „Компютърни системи и технологии” е да се подготвят квалифицирани кадри за промишлеността, комуникациите, транспорта, търговията, финансите, управлението и др. области, в които се прилагат информационните технологии. 

В момента в катедрата има 16 преподавателя, от които 2-ма професори, 8 доценти, 4-ри главни асистенти доктор и 2 асистенти. Учебните планове и програми са изготвени по изискванията на Технически Университет София и съдържанието им е съобразено с водещите университети по света. Съставът на катедрата работи в сътрудничество с големите работодатели в областа и страната, както и с колеги от други университети, за да синхронизира актуалността на преподаваните дисциплини и водените курсове.