Разработване на иновативна система за дигитална обработка и съхранение на счетоводни данни Digital Safe Accounting

Финансиран от: ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

image/svg+xml image/svg+xml

Продължителност: 24.10.2018 – 24.10.2020

Кратко описание:

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД, чрез разработване на иновативен интегриран процес, базиран на уеб приложение, позволяващ автоматизиране на счетоводния процес.

За постигане на основната цел на проекта способстват следните специфични цели:

– Да се осигури необходимата технологична инфраструктура за разработване и тестване на иновационната система чрез осигуряване на необходимото за създаване на прототип на системата софтуерно и хардуерно оборудване;

– Да се разработи и изпита функционалността и надеждността на прототип на системата в различни конфигурации и параметри;

-Да се намери начин за разрешаване на проблема с надеждността на данните/информацията, възпрепятсващ прилагането на практика на подобни системи като разработи система за сигурност и коректност.

Дейностите по проекта са свързани с разработване и тестване на иновативен интегриран процес за автоматизиране на счетоводния процес. В резултат на изпълнение на проекта, се очаква фирмата да получи значително пазарно предимство, да увеличи възможностите си за обслужване на чуждестранни клиенти и да увеличи продажбите и пазарния дял на компанията, подобряване обслужването на клиентите, както и навлизане на нови пазари в ЕС.

Предложението напълно съответства на целта на настоящата процедура и на идентифицираните тематични области на ИСИС – „ИКТ и информатика”, направление: използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи, като изпълнението на проекта ще доведе до разработване на иновативнa на световно ниво услуга, със значителни технически и функционални характеристики пред алтернативните на пазара сходни такива.

Членове на екипа

  • проф. д-р инж. Гриша Спасов
  • доц. д-р инж. Николай Каканаков
  • доц. д-р инж. Диляна Будакова
  • доц. д-р инж. Ивайло Атанасов
  • доц. д-р инж. Митко Шопов
  • гл. ас. д-р инж. Борис Рибов
  • ас. инж. Николай Николов

Бенефициент: АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД

Координатор на проекта за ТУ: проф. д-р инж. Гриша Спасов