Учебна дисциплина за студенти II-ри курс от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

Целта на дисциплината е запознаване на студентите с основни понятия от дискретната математика. Включените теми са свързани с придобиването на знания и практически умения за прилагане на дискретните структури при построяването на алгоритми и решаването на задачи в областта на компютърните науки. 

Основни познания за изискванията, методи и средства за осигуряване на безопасност на труда в условията на съвременните технологични процеси в индустрията. В процеса на обучение се набляга на осигуряването на техническа безопасност на работното място в различни условия и за съоръжения с повишен риск и техническия надзор, управление на здравето и безопасността на работното място, анализ и оценка на риска на работното място, фактори от работната среда, разгледани в контекста на настоящото техническа законодателство и приложими стандарти.
В края на курса студентът ще има основни компетенции за:
• познаване на концептуалния апарат за техническа безопасност;
• познаване на основните изисквания за безопасност при различни условия на труд;
• Анализ и оценка на риска на работното място и познаване на основни методи и инструменти за осигуряване на безопасност при работа.