Курсът по дисциплината "Приложение на разпределени системи в медицината" е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността “Електроника”, включен в групата на изираемите специализиращи дисциплини. Дисциплината е предназначена да запознае студентите с теоретичните основи и принципите на действие на съвременните разпределени системи и тяхното приложение в медицината. Изучават се архитектурата и организацията на интернет базираните разпределени системи и безжични мрежи приложими за мониториране на жизнено важни физиологични параметри (безжични мрежи от биомедицински сензори - БМБС). Студентите се запознават с различни разпределени приложения като: Интелигентни системи за реакция и управление на спешните случаи, Мобилни системи за телемедицина, Системи за персонализирано здравеопарзване. Разглеждат се методи и безжични сензори за снемане на физиологични сигнали като, ЕКГ сигнали, пулс-оксиметрия, кръвно налягане, определяне на дихателната честота.