По характер и специфика занятията обобщават и преплитат елементи на видове като лабораторни упражнения и курсово проектиране с продължителност един семестър. Те обединяват свойствените за инженерната практика дейности: литературно, проспектно и фирмено проучване, анализ на проблемни решения на ниво блокова схема,анализ и синтез на принципна електрическа схема, експериментално изследване, конструктивно проектиране, изработване на лабораторен модел, функционални проверки, технико-икономическа обосновка и пр.

Знанията и уменията по Телекомуникации създават предпоставки за изграждане на специалисти в областта на телекомуникационните системи и услуги – фиксирани, мобилни и IP. Няма сфера от съвременното общество, която може да функционира без изградени и работещи съоръжения, позволяващи минимум два крайни абоната да обменят информация, като стремежа е това да става в реално време.


След завършване на курса студентите ще са запознати с устройството и принципа на работа на програмируемите логически контролери. Ще могат да създават и пишат програми за малки управляващи системи използвайки програмируеми логически контролери. Основните теми включват: въведение в програми- руемите логически контролери (PLCs). Приложение на PLCs. Структура и принцип на работа, класове контролери. Свързване на PLCs – захранване, сензори, задвижвания. Програмиране на PLCs, структура на програмата, методи за представяне. Изграждане на малки управляващи системи. Практическа работа с програмируеми логически контролери. Предмет на курса са индустриалните системи с използване на PLCs, сензори, изпълнителни механизми и подходи за реализиране на управление на технологични процеси.Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията на студентите в областта на силовите електронни схеми и устройства за управление на електродвигатели. В нея се изучават основните методи и принципните схеми за изграждане на електрозадвижвания за управление на постояннотокови, асинхронни, синхронни и стъпкови двигатели. Моделират се и изследват схеми на транзисторни постояннотокови и променливотокови регулатори, схеми на еднофазни и трифазни автономни инвертори на напрежение, както и на специализирани схеми за управление на стъпкови двигатели. В лабораторните упражнения студентите изследват съвместната работа на силовата схема и на електрическата машина, и се въвеждат в практическото решаване на реален инженерен проект.